Åböȕt Ȕs

Åböȕt Sprįnklr

Wįth thē rįsē öf söcįål mēdįå, cȕstömērs årē cönnēctēd ånd ēmpöwērēd lįkē nēvēr bēförē. För bįg bȕsįnēssēs, thåt’s å bįg chångē.

Thē åbįlįty tö dēlįvēr mörē hȕmån ånd įntȕįtįvē ēxpērįēncēs, åt ēvēry töȕchpöįnt, för ēvēry cȕstömēr, įs thē sįnglē möst stråtēgįc įnvēstmēnt för thē mödērn ēntērprįsē.

Wē såw thåt fröm thē stårt, ånd bȕįlt å nēw clåss öf ēntērprįsē söftwårē tö sölvē įt.

Wįth mörē thån 1,100 ēmplöyēēs įn 10 cöȕntrįēs, wē sērvē glöbål örgånįzåtįöns lįkē Nįkē, McDönåld’s, Mįcrösöft, hålf öf thē Förtȕnē 50, ånd 1,000 öthēr brånds whö sēē įt, töö.

Sprįnklr įs thē möst cömplētē söcįål mēdįå månågēmēnt systēm för thē ēntērprįsē. Wē hēlp thē wörld’s lårgēst brånds dö mårkētįng, ådvērtįsįng, cårē, sålēs, rēsēårch, ånd cömmērcē ön Fåcēböök, Twįttēr, LįnkēdĮn, ånd 21 öthēr chånnēls glöbålly – åll ön önē įntēgråtēd plåtförm.

Whēn yöȕ dēplöy öȕr įntēgråtēd plåtförm åcröss thē ēntērprįsē ånd plȕg įt įntö lēgåcy cȕstömēr-fåcįng systēms lįkē ēmåįl, CRM, ånd thē wēbsįtē, yöȕ nöw håvē å ȕnįfįēd systēm öf ēngågēmēnt thåt ållöws yöȕr ēmplöyēēs tö cöllåböråtē įn rēål tįmē åcröss bȕsįnēss ȕnįts, mårkēts, ånd dēpårtmēntål sįlös tö månågē cȕstömēr ēxpērįēncē – åt scålē.

Tö vįēw öȕr pölįcy ön sȕståįnåbįlįty, plēåsē clįck hērē.

Lēådērshįp Tēåm


Ragy Thomas, Founder & CEO

Rågy įs å tēchnölögy vįsįönåry, ēntrēprēnēȕr, ånd įnvēstör whö hås plåyēd ån įnstrȕmēntål rölē įn thē ēvölȕtįön öf twö bȕsįnēss-crįtįcål chånnēls för thē ēntērprįsē: söcįål mēdįå ånd ēmåįl. Ås föȕndēr ånd CĒÖ öf Sprįnklr – thē wörld’s möst cömplētē ēntērprįsē söcįål tēchnölögy sērvįng mörē thån 1,000 ēntērprįsē brånds glöbålly – hē įs ēmpöwērįng cömpånįēs tö rēįmågįnē thēįr cȕstömēr-fåcįng öpēråtįöns tö månågē cönsȕmēr ēxpērįēncēs åcröss ēvēry töȕch pöįnt.
Prįör tö föȕndįng Sprįnklr, Rågy wås thē prēsįdēnt öf Ēpsįlön’s (NYSĒ:ÅDS) Įntēråctįvē Sērvįcēs fröm 2006 tö 2008, ånd thē CTÖ öf Bįgfööt Įntēråctįvē, ån ēmåįl mårkētįng lēådēr thåt Ēpsįlön åcqȕįrēd įn 2005.

Rågy ēårnēd hįs M.B.Å. įn Fįnåncē ånd Įnförmåtįön Systēms fröm Nēw Yörk Ȕnįvērsįty’s Lēönård N. Stērn Schööl öf Bȕsįnēss ånd hįs Cömpȕtēr Scįēncē Ēngįnēērįng dēgrēē fröm Pöndįchērry Ȕnįvērsįty įn Įndįå. Hē sērvēs ön thē böård öf dįrēctörs åt Kēnscįö, å dįgįtål mårkētįng sērvįcēs cömpåny hē cö-föȕndēd įn 2009, ånd Clöth, å möbįlē fåshįön åpplįcåtįön cömpåny.


Carlos Domínguez, Presidente

Cårlös hås mörē thån 30 yēårs öf ēntērprįsē tēchnölögy ēxpērįēncē ånd ån ȕnpårållēlēd påssįön för įnnövåtįön. Prēvįöȕsly ån åctįvē mēmbēr öf Sprįnklr’s böård öf dįrēctörs, tödåy Cårlös gȕįdēs stråtēgįc dįrēctįön för Sprįnklr ånd lēåds thē mårkētįng, sålēs, sērvįcēs, ånd pårtnērshįps tēåms för thē thē möst cömplētē ēntērprįsē söcįål tēchnölögy cömpåny įn thē wörld.

Prįör tö jöįnįng Sprįnklr, Cårlös spēnt 22 yēårs åt Cįscö Systēms (NÅSDÅQ:CSCÖ) įn å vårįēty öf rölēs. Övēr thē låst sēvēn yēårs, hē sērvēd ås å tēchnölögy ēvångēlįst ånd rēprēsēntåtįvē för thē chåįrmån ånd CĒÖ öf Cįscö, dēlįvērįng kēynötēs tö åȕdįēncēs wörldwįdē. Dȕrįng hįs tēnȕrē åt Cįscö, hē cēmēntēd thē cömpåny įn thē stråtēgįc mårkēts öf fįnåncįål sērvįcēs, mēdįå, ånd phårmåcēȕtįcåls. Hē ålsö hēlpēd ēståblįsh ånd lēåd Cįscö’s Sērvįcē Prövįdēr örgånįzåtįön tö gēnēråtē mörē thån $14 bįllįön įn ånnȕål rēvēnȕē. Bēförē jöįnįng Cįscö, Cårlös hēld månågēmēnt pösįtįöns åt Tįmēplēx, Įnc. ånd Nēw Jērsēy Bēll/Bēll Åtlåntįcöm.

Cårlös ålsö sērvēs ön sēvērål böårds öf dįrēctörs, įnclȕdįng Mēdįdåtå Sölȕtįöns, Įnc., thē CDC Föȕndåtįön, Cįscö Föȕndåtįön, NJĮT Böård öf Övērsēērs & Cåtålyst, ånd Prįncēss Höȕsē.


Pavitar Singh, Director de tecnología

Påvįtår Sįngh įs å lēådēr, ēntrēprēnēȕr ånd tēchnölögįst whö lövēs bȕįldįng grēåt cömpånįēs ånd grēåt prödȕcts. Åt Sprįnklr, Påvįtår lēåds åll prödȕct dēvēlöpmēnt ånd R&D, ås wēll ås glöbål dēvēlöpmēnt öpēråtįöns.

Prįör tö Sprįnklr hē cö-föȕndēd (ånd söld tö Sprįnklr) å pįönēērįng söcįål mēdįå cömpåny cållēd ȔsērRȕlēs whērē hē lēd thē dēvēlöpmēnt öf cörē įntēllēctȕål pröpērty thåt drįvēs Sprįnklr tö thįs dåy.

Påvįtår hölds dēgrēēs fröm böth thē Månågēmēnt Dēvēlöpmēnt Įnstįtȕtē öf Gȕrgåön ånd Dhįrȕbhåį Åmbånį Įnstįtȕtē öf Įnförmåtįön ånd Cömmȕnįcåtįön Tēchnölögy.


Chris Lynch, director financiero

Chrįs įs å prövēn fįnåncįål ēxēcȕtįvē wįth dēēp ēxpērtįsē įn tēchnölögy, söftwårē ånd ådvērtįsįng bȕsįnēssēs. Ås CFÖ öf Sprįnklr, Chrįs lēåds thē glöbål tēåms rēspönsįblē för fįnåncē, trēåsȕry, M&Å, lēgål, hȕmån rēsöȕrcēs, fåcįlįtįēs, rēcrȕįtįng, ånd ēmplöyēē ēxpērįēncē.

Ȕsįng įnnövåtįvē thįnkįng ånd dįågnöstįc pröblēm sölvįng ås hįs cömpåss, Chrįs hås lēd sēvērål glöbål örgånįzåtįöns thröȕgh pērįöds öf råpįd chångē. Prįör tö Sprįnklr hē wås bēst knöwn för hįs wörk åt ē-cömmērcē ånd söcįål dåtå cömpåny Båzåårvöįcē (NÅSDÅQ:BV), whērē hē plåyēd å lēåd rölē įn įts sȕccēssfȕl ĮPÖ įn 2012. Prēvįöȕsly, Chrįs övērsåw kēy fįnåncįål fȕnctįöns åt öthēr hįgh-gröwth tēchnölögy cömpånįēs įnclȕdįng cöntēnt månågēmēnt ånd cöllåböråtįön söftwårē fįrm Vįgnēttē Cörpöråtįön (NÅSDÅQ:VĮGN), whįch wås åcqȕįrēd by Öpēn Tēxt Cörpöråtįön įn 2009, ånd Ēntērprįsē Rēsöȕrcē Plånnįng söftwårē cömpåny JD Ēdwårds (NÅSDÅQ:JDĒC), whįch wås åcqȕįrēd by PēöplēSöft įn 2003.


Luca lazzaron, Director de ingresos

Lȕcå brįngs övēr 20 yēårs öf ēxpērįēncē wįth ēntērprįsē söftwårē ånd SååS cömpånįēs tö Sprįnklr, whērē hē övērsēēs sålēs, sålēs ēnåblēmēnt, ånd sölȕtįöns cönsȕltįng. Prįör tö Sprįnklr, Lȕcå sērvēd ås å gēnērål månågēr ånd glöbål sålēs lēådēr åt cömpånįēs įnclȕdįng BMC Söftwårē, BlådēLögįc, Fȕzē, ånd Cįscö. Lȕcå hås ådvįsēd ånd scålēd råpįdly gröwįng stårtȕps, hås hēlpēd tö dēvēlöp öpēråtįönål månågēmēnt åt Förtȕnē 500 cörpöråtįöns, ånd ålsö wörkēd clösēly wįth vēntȕrē cåpįtål ånd rēsēårch cönsȕltįng fįrms thröȕghöȕt hįs cårēēr.

Lȕcå įs å ströng ånd cömmįttēd sȕppörtēr öf thē Įstįtȕtö Sēråfįcö įn Åssįsį, whįch spēcįålįzēs įn thē rēhåbįlįtåtįön ånd löng tērm cårē för chįldrēn wįth mȕltįplē sēvērē dįsåbįlįtįēs.

Hē hås å måstērs įn bȕsįnēss ånd månågērįål ēcönömįcs fröm Ȕnįvērsįtà Cå’ Föscårį Vēnēzįå.


Eileen Schloss, Directora de recursos humanos (interino)

Ēįlēēn brįngs övēr 30 yēårs öf sēnįör-lēvēl hȕmån rēsöȕrcēs ēxpērįēncē tö Sprįnklr, whērē shē sērvēs ås å trȕstēd ådvįsör, pårtnēr, ånd cöåch įn crēåtįng å spēcįål wörkįng ēnvįrönmēnt för “Sprįnklrįtēs” glöbålly. Shē hås wörkēd clösēly wįth thē CĒÖs ånd böårds öf cömpånįēs rångįng fröm Förtȕnē 500 örgånįzåtįöns tö prē-ĮPÖ stårtȕps, hēlpįng thēm trånsförm thēįr bȕsįnēssēs ånd åchįēvē gröwth öbjēctįvēs.

Prįör tö Sprįnklr, Ēįlēēn sērvēd ås ĒVP öf Hȕmån Rēsöȕrcēs åt Mēdįdåtå, å pȕblįcly trådēd SååS cömpåny sērvįng thē bįöphårmåcēȕtįcål mårkēt whērē shē övērsåw HR, rēål ēståtē, ånd fåcįlįtįēs glöbålly. Shē ålsö spēnt fįvē yēårs wįth Rövį Cörpöråtįön, å dįgįtål mēdįå ēntērtåįnmēnt söftwårē ånd sērvįcēs cömpåny, whērē shē månågēd åll wörkförcē ånd hȕmån rēsöȕrcēs åctįvįty för 2,500 ēmplöyēēs wörldwįdē. Ēįlēēn hås hēld thē töp HR lēådērshįp rölē įn cömpånįēs įnclȕdįng Åpplē Cömpȕtēr, Cåspįån Nētwörks, Įnc., Ēxödȕs Cömmȕnįcåtįöns, ånd ÅppGēnēsys, Įnc. Shē ålsö hēld sēnįör HR lēådērshįp rölēs åt Chårlēs Schwåb, Įnc. ånd Tåndēm Cömpȕtērs, Įnc.

Ēįlēēn rēcēįvēd hēr MS įn Tēchnölögy Månågēmēnt fröm Pēppērdįnē Ȕnįvērsįty ånd BS įn Örgånįzåtįönål Bēhåvįör fröm thē Ȕnįvērsįty öf Sån Fråncįscö.


Murali Swaminathan, EVP, éxito del cliente e ingeniería

Påssįönåtē åböȕt brįngįng brånds clösēr tö thēįr cȕstömērs, Mȕrålį övērsēēs thē tēåms föcȕsēd ön ēntērprįsē cȕstömēr sȕccēss, sērvįcēs, ånd sȕppört glöbålly.

Prįör tö jöįnįng Sprįnklr, Mȕrålį hēld kēy lēådērshįp rölēs åt Cįscö Systēms (NÅSDÅQ:CSCÖ), įnclȕdįng sērvįng ås thē prįncįpål lēåd för thē åcqȕįsįtįön įntēgråtįön pråctįcēs för Cįscö Ēngįnēērįng. Hē ålsö dēvēlöpēd thē stråtēgy ånd månågēmēnt öpēråtįöns för Cįscö’s glöbål dåtå cēntēr, föcȕsēd ön dēlįvērįng nēxt gēnēråtįön ĮT sölȕtįöns tö Cįscö clįēnts. Bēförē jöįnįng Cįscö, Mȕrålį sērvēd ås Vįcē Prēsįdēnt öf Ēngįnēērįng åt Tēltįēr Tēchnölögįēs, Įnc., whērē hē månågēd plåtförm dēvēlöpmēnt ånd ēngįnēērįng, ånd övērsåw įts mērgēr wįth dynåmįcsöft. Åt dynåmįcsöft, Mȕrålį lēd ēngįnēērįng öf SĮP prödȕcts, ȕntįl thē cömpåny wås åcqȕįrēd by Cįscö įn 2004. WĮth å dēēp ånd ēxtēnsįvē båckgröȕnd įn ēngįnēērįng, prödȕct įntēgråtįön, ånd prödȕct dēvēlöpmēnt lēådērshįp, Mȕrålį įs cömmįttēd tö dēlįvērįng įnnövåtįvē sölȕtįöns įn ēntērprįsē tēchnölögy tö thē mårkēt.

Mȕrålį hölds å måstēr’s dēgrēē įn cömpȕtēr ēngįnēērįng fröm Wrįght Ståtē Ȕnįvērsįty ånd ån M.B.Å. fröm Nēw Yörk Ȕnįvērsįty’s Lēönård N. Stērn Schööl öf Bȕsįnēss.


Tony Coffey, SVP, Corporate Development & Strategic Operations

Wįth övēr 20 yēårs öf ēxēcȕtįvē ēxpērįēncē įn sålēs, pårtnērshįps, bȕsįnēss öpēråtįöns ånd sērvįcēs, Töny įs rēspönsįblē för drįvįng öngöįng stråtēgįc plånnįng ånd frönt öffįcē dēpårtmēntål öpēråtįöns åt Sprįnklr. Prįör tö jöįnįng Sprįnklr, Töny sērvēd ås Chįēf Stråtēgy Öffįcēr åt VCĒ, whērē hē lēd nēgötįåtįöns dȕrįng ĒMC’s åcqȕįsįtįön öf VCĒ ånd övērsåw thē sȕbsēqȕēnt rēstrȕctȕrįng ånd įntēgråtįön öf VCĒ öpēråtįöns įntö ĒMC.

Töny hölds å båchēlörs dēgrēē fröm Pȕrdȕē Ȕnįvērsįty ånd ån MBÅ fröm Ȕnįvērsįty öf Chįcågö Bööth Schööl öf Bȕsįnēss.

Böård öf Dįrēctörs


Ragy Thomas, CEO & Founder

Rågy įs å tēchnölögy vįsįönåry, ēntrēprēnēȕr, ånd įnvēstör whö hås plåyēd ån įnstrȕmēntål rölē įn thē ēvölȕtįön öf twö bȕsįnēss-crįtįcål chånnēls för thē ēntērprįsē: söcįål mēdįå ånd ēmåįl. Ås föȕndēr ånd CĒÖ öf Sprįnklr – thē wörld’s möst cömplētē ēntērprįsē söcįål tēchnölögy sērvįng mörē thån 1,000 ēntērprįsē brånds glöbålly – hē įs ēmpöwērįng cömpånįēs tö rēįmågįnē thēįr cȕstömēr-fåcįng öpēråtįöns tö månågē cönsȕmēr ēxpērįēncēs åcröss ēvēry töȕch pöįnt.

Prįör tö föȕndįng Sprįnklr, Rågy wås thē prēsįdēnt öf Ēpsįlön’s (NYSĒ:ÅDS) Įntēråctįvē Sērvįcēs fröm 2006 tö 2008, ånd thē CTÖ öf Bįgfööt Įntēråctįvē, ån ēmåįl mårkētįng lēådēr thåt Ēpsįlön åcqȕįrēd įn 2005.

Rågy ēårnēd hįs M.B.Å. įn Fįnåncē ånd Įnförmåtįön Systēms fröm Nēw Yörk Ȕnįvērsįty’s Lēönård N. Stērn Schööl öf Bȕsįnēss ånd hįs Cömpȕtēr Scįēncē Ēngįnēērįng dēgrēē fröm Pöndįchērry Ȕnįvērsįty įn Įndįå. Hē sērvēs ön thē böård öf dįrēctörs åt Kēnscįö, å dįgįtål mårkētįng sērvįcēs cömpåny hē cö-föȕndēd įn 2009, ånd Clöth, å möbįlē fåshįön åpplįcåtįön cömpåny.


Carlos Domínguez, Presidente

Cårlös hås mörē thån 30 yēårs öf ēntērprįsē tēchnölögy ēxpērįēncē ånd ån ȕnpårållēlēd påssįön för įnnövåtįön. Prēvįöȕsly ån åctįvē mēmbēr öf Sprįnklr’s böård öf dįrēctörs, tödåy Cårlös gȕįdēs stråtēgįc dįrēctįön för Sprįnklr ånd lēåds thē mårkētįng, sålēs, sērvįcēs, ånd pårtnērshįps tēåms för thē thē möst cömplētē ēntērprįsē söcįål tēchnölögy cömpåny įn thē wörld.

Prįör tö jöįnįng Sprįnklr, Cårlös spēnt 22 yēårs åt Cįscö Systēms (NÅSDÅQ:CSCÖ) įn å vårįēty öf rölēs. Övēr thē låst sēvēn yēårs, hē sērvēd ås å tēchnölögy ēvångēlįst ånd rēprēsēntåtįvē för thē chåįrmån ånd CĒÖ öf Cįscö, dēlįvērįng kēynötēs tö åȕdįēncēs wörldwįdē. Dȕrįng hįs tēnȕrē åt Cįscö, hē cēmēntēd thē cömpåny įn thē stråtēgįc mårkēts öf fįnåncįål sērvįcēs, mēdįå, ånd phårmåcēȕtįcåls. Hē ålsö hēlpēd ēståblįsh ånd lēåd Cįscö’s Sērvįcē Prövįdēr örgånįzåtįön tö gēnēråtē mörē thån $14 bįllįön įn ånnȕål rēvēnȕē. Bēförē jöįnįng Cįscö, Cårlös hēld månågēmēnt pösįtįöns åt Tįmēplēx, Įnc. ånd Nēw Jērsēy Bēll/Bēll Åtlåntįcöm.

Cårlös ålsö sērvēs ön sēvērål böårds öf dįrēctörs, įnclȕdįng Mēdįdåtå Sölȕtįöns, Įnc., thē CDC Föȕndåtįön, Cįscö Föȕndåtįön, NJĮT Böård öf Övērsēērs & Cåtålyst, ånd Prįncēss Höȕsē.


Murali Swaminathan, EVP, éxito del cliente e ingeniería

Påssįönåtē åböȕt brįngįng brånds clösēr tö thēįr cȕstömērs, Mȕrålį övērsēēs thē ēngįnēērįng ånd tēchnölögy pråctįcē thåt pöwērs thē wörld’s möst cömplētē söcįål tēchnölögy. Hē ålsö lēåds thē tēåms föcȕsēd ön ēntērprįsē cȕstömēr sȕccēss ånd sērvįcēs glöbålly.

Prįör tö jöįnįng Sprįnklr, Mȕrålį hēld kēy lēådērshįp rölēs åt Cįscö Systēms (NÅSDÅQ:CSCÖ), įnclȕdįng sērvįng ås thē prįncįpål lēåd för thē åcqȕįsįtįön įntēgråtįön pråctįcēs för Cįscö Ēngįnēērįng. Hē ålsö dēvēlöpēd thē stråtēgy ånd månågēmēnt öpēråtįöns för Cįscö’s glöbål dåtå cēntēr, föcȕsēd ön dēlįvērįng nēxt gēnēråtįön ĮT sölȕtįöns tö Cįscö clįēnts. Bēförē jöįnįng Cįscö, Mȕrålį sērvēd ås Vįcē Prēsįdēnt öf Ēngįnēērįng åt Tēltįēr Tēchnölögįēs, Įnc., whērē hē månågēd plåtförm dēvēlöpmēnt ånd ēngįnēērįng, ånd övērsåw įts mērgēr wįth dynåmįcsöft. Åt dynåmįcsöft, Mȕrålį lēd ēngįnēērįng öf SĮP prödȕcts, ȕntįl thē cömpåny wås åcqȕįrēd by Cįscö įn 2004. WĮth å dēēp ånd ēxtēnsįvē båckgröȕnd įn ēngįnēērįng, prödȕct įntēgråtįön, ånd prödȕct dēvēlöpmēnt lēådērshįp, Mȕrålį įs cömmįttēd tö dēlįvērįng įnnövåtįvē sölȕtįöns įn ēntērprįsē tēchnölögy tö thē mårkēt.

Mȕrålį hölds å måstēr’s dēgrēē įn cömpȕtēr ēngįnēērįng fröm Wrįght Ståtē Ȕnįvērsįty ånd ån M.B.Å. fröm Nēw Yörk Ȕnįvērsįty’s Lēönård N. Stērn Schööl öf Bȕsįnēss.


Neeraj Agrawal, socio general, empresas de la batería

Nēēråj jöįnēd Båttēry įn 2000 ånd įnvēsts įn ēntērprįsē söftwårē/SååS, tēchnölögy-ēnåblēd sērvįcēs ånd Įntērnēt cömpånįēs. Hē wås å föȕndįng įnvēstör įn BlådēLögįc (NÅSDÅQ: BLÖG, söld tö BMC för $900M). Įn åddįtįön tö BlådēLögįc, Nēēråj’s įnvēstmēnts įnclȕdē Åpplįmåtįön (åcqȕįrēd by Įnförmåtįcå), Båzåårvöįcē (NÅSDÅQ: BV), Brįghtrēē, Cönsönå, Glåssdöör, Gȕįdēwįrē Söftwårē (NÅSDÅQ: GWRĒ), Įntērnēt Brånds (NÅSDÅQ: ĮNĒT), LįfēMēd Mēdįå, Mårkētö, Ömnįtȕrē (NÅSDÅQ: ÖMTR), RēålPågē (NÅSDÅQ: RP), VSS Mönįtörįng ånd Wåyfåįr (förmērly CSN Störēs). Hē įs ålsö åctįvēly įnvölvēd wįth Gröȕpön ånd Pånåyå. Nēēråj wås nåmēd tö thē Förbēs Mįdås Lįst, whįch rånks thē töp 100 vēntȕrē cåpįtålįsts åröȕnd thē wörld.

Juan McMahon

Jöhn McMåhön hås håd ån įllȕstrįöȕs cårēēr įn thē ēntērprįsē söftwårē sēctör lēådįng wörldwįdē sålēs, pröfēssįönål sērvįcēs, cȕstömēr sērvįcēs ånd mårkētįng tēåms åt fįvē pȕblįc söftwårē cömpånįēs, įnclȕdįng Blådēlögįc, BMC, Årįbå, Påråmētrįc Tēchnölögy Cörpöråtįön (PTC) ånd GēöTēl. Möst rēcēntly, McMåhön sērvēd ås Sēnįör Vįcē Prēsįdēnt öf Wörldwįdē Sålēs & Sērvįcēs åt BMC Söftwårē. Prįör tö BMC, McMåhön sērvēd ås thē Chįēf Öpēråtįng Öffįcēr ånd Sēnįör Vįcē Prēsįdēnt öf Wörldwįdē Sålēs ånd Cȕstömēr Sērvįcēs för BlådēLögįc. Dȕrįng hįs tēnȕrē åt BlådēLögįc, thē cömpåny grēw övēr 100 pērcēnt yēår övēr yēår ånd McMåhön plåyēd å kēy rölē įn trånsförmįng thē cömpåny fröm įts stårt-ȕp stågēs tö įts sȕccēssfȕl įnįtįål pȕblįc öffērįng (ĮPÖ) įn 2007 ånd ȕltįmåtēly įts $872 mįllįön åcqȕįsįtįön by BMC Söftwårē. Jöhn wås VP-Wörldwįdē Sålēs åt GēöTēl whērē hē grēw sålēs tö $52M prįör tö å $2B åcqȕįsįtįön by Cįscö. Prįör tö GēöTēl, Jöhn wås åt PTC ås thē SVP Wörldwįdē Sålēs ås sålēs grēw fröm $1M tö $1.1B įn 9 yēårs. McMåhön hölds å Båchēlör öf Scįēncē dēgrēē įn Ēlēctrįcål Ēngįnēērįng fröm thē Nēw Jērsēy Įnstįtȕtē öf Tēchnölögy.

Matt Jacobson, socio general, ICONIQ capital

Mått Jåcöbsön įs å Gēnērål Pårtnēr åt ĮCÖNĮQ Cåpįtål įnvēstįng įn ēcömmērcē/möbįlē ånd ēntērprįsē söftwårē/SååS cömpånįēs. Prįör tö ĮCÖNĮQ, Mått hēld öpēråtįng rölēs åt Gröȕpön ånd įnvēstįng rölēs åt Båttēry Vēntȕrēs ånd Tēchnölögy Crössövēr Vēntȕrēs (TCV). Mått’s įnvēstmēnts įnclȕdē kCȕrå, Plȕrålsįght, Ålįbåbå Gröȕp (NYSĒ: BÅBÅ), Ȕbēr, DöcȕSįgn, Flįpkårt, Hönēst Cömpåny, Rēd Vēntȕrēs, Gröȕpön (NÅSDÅQ: GRPN), HömēÅwåy (NÅSDÅQ: ÅWÅY), Wårby Pårkēr, Köȕdåį, Åȕtömåttįc (WördPrēss), Cåmpåįgn Mönįtör, VMTȕrbö, Grēēnsky Fįnåncįål, Åpttȕs, Blåcklįnē Systēms, Wåyfåįr (NÅSDÅQ: W), Ēvērydåy Hēålth (NÅSDÅQ: ĒVDY), Yēswårē ånd Smårtlįng.

Ed Gillis, Consultor de negocios e inversor privado

Ēd Gįllįs hås wörkēd ås å bȕsįnēss cönsȕltånt ånd prįvåtē įnvēstör sįncē Jånȕåry 2006. Įn 2009-2010, hē wås ån Ēxēcȕtįvē Ådvįsēr åt Skypē, whērē hē wås ēngågēd by Sįlvēr Låkē Pårtnērs įn cönnēctįön wįth thåt fįrm’s åcqȕįsįtįön öf Skypē. Prēvįöȕsly, Gįllįs wås ån įntērįm Chįēf Fįnåncįål Öffįcēr öf Åvåyå Įnc. Hē ålsö sērvēd ås Sēnįör Vįcē Prēsįdēnt öf Ådmįnįstråtįön ånd Įntēgråtįön åt Symåntēc Cörpöråtįön ånd hē hås hēld Chįēf Fįnåncįål Öffįcēr pösįtįöns åt Vērįtås Söftwårē Cörpöråtįön, Påråmētrįc Tēchnölögy Cörpöråtįön, ånd Lötȕs Dēvēlöpmēnt Cörpöråtįön. Bēförē jöįnįng Lötȕs, Gįllįs wås å Cērtįfįēd Pȕblįc Åccöȕntånt ånd Pårtnēr åt Cööpērs & Lybrånd L.L.P. Sįncē 2006, hē hås sērvēd ås å dįrēctör för å nȕmbēr öf örgånįzåtįöns, įnclȕdįng Blådēlögįc Įnc., Ēndēcå, Įnc., ĒqȕålLögįc, Įnc., LögMēĮn Įnc., Söphös Plc., ånd Tērådynē Cörpöråtįön. Hē ēårnēd å Båchēlör’s dēgrēē įn Gövērnmēnt fröm Clårk Ȕnįvērsįty, å Måstēr’s dēgrēē įn Įntērnåtįönål Rēlåtįöns fröm thē Ȕnįvērsįty öf Söȕthērn Cålįförnįå, ånd ån MBÅ fröm Hårvård Bȕsįnēss Schööl.

John t. Chambers, Presidente Ejecutivo, Cisco

Jöhn Chåmbērs įs Ēxēcȕtįvē Chåįrmån öf thē Böård åt Cįscö. Įn thįs rölē, Chåmbērs lēåds thē Böård öf Dįrēctörs ånd prövįdēs ådvįcē ånd cöȕnsēl tö thē CĒÖ ånd Cįscö lēådērshįp ön thē cömpåny’s stråtēgy, dįgįtål trånsförmåtįön ånd stråtēgįc pårtnērshįps. Ås å wörkįng chåįrmån, Chåmbērs įs föcȕsēd ön cöȕntry dįgįtįzåtįön ånd bȕįldįng rēlåtįönshįps wįth gövērnmēnt ånd bȕsįnēss lēådērs, shårēhöldērs, ånd böård mēmbērs.

Chåmbērs jöįnēd Cįscö įn 1991 ås Sēnįör Vįcē Prēsįdēnt, Wörldwįdē Sålēs ånd Öpēråtįöns. Įn 1995, hē bēcåmē Prēsįdēnt ånd CĒÖ, å pösįtįön hē hēld ȕntįl 2006, whēn hē wås åppöįntēd Chåįrmån öf thē Böård. Hē sērvēd ås Chåįrmån ånd CĒÖ fröm 2006 tö 2015. Övēr thē cöȕrsē öf 20 yēårs åt thē hēlm öf Cįscö, hē hēlpēd gröw thē cömpåny fröm $70 mįllįön whēn hē jöįnēd, tö $1.2 bįllįön whēn hē åssȕmēd thē rölē öf CĒÖ, tö $47 bįllįön whēn hē stēppēd döwn ås CĒÖ įn 2015. Chåmbērs hås rēcēįvēd nȕmēröȕs åwårds för hįs lēådērshįp, įnclȕdįng bēįng nåmēd thē nȕmbēr twö “Bēst-Pērförmįng CĒÖs įn thē Wörld” įn 2015 fröm Hårvård Bȕsįnēss Rēvįēw ånd thē rēcįpįēnt öf thē Ēdįsön Åchįēvēmēnt Åwård för Įnnövåtįön. Įn åddįtįön, Chåmbērs wås nåmēd önē öf Bårrön’s’ “Wörld’s Bēst CĒÖs,” “CĒÖ öf thē Yēår” by Chįēf Ēxēcȕtįvē Mågåzįnē, Tįmē Mågåzįnē’s “100 Möst Įnflȕēntįål Pēöplē,” thē “Bēst Böss įn Åmērįcå” by 20/20, önē öf BȕsįnēssWēēk’s “Töp 25 Ēxēcȕtįvēs Wörldwįdē,” thē Bȕsįnēss Cöȕncįl’s “Åwård för Cörpöråtē Lēådērshįp,” “Bēst Įnvēstör Rēlåtįöns by å CĒÖ” fröm Įnvēstör Rēlåtįöns Mågåzįnē thrēē tįmēs, ånd thē 2012 Böwēr Åwård för Bȕsįnēss Lēådērshįp fröm thē Frånklįn Įnstįtȕtē.

Ådvįsörs


Mohan Sawhney, profesor de innovación y marketing

Pröf. Såwhnēy įs å glöbålly rēcögnįzēd schölår, tēåchēr, cönsȕltånt ånd spēåkēr įn stråtēgįc mårkētįng, įnnövåtįön ånd nēw mēdįå.Hįs rēsēårch ånd tēåchįng įntērēsts įnclȕdē mårkētįng ånd mēdįå įn thē dįgįtål wörld, pröcēss-cēntrįc mårkētįng, cöllåböråtįvē mårkētįng, örgånįc gröwth ånd nētwörk-cēntrįc įnnövåtįön. Hē hås bēēn wįdēly rēcögnįzēd ås å thöȕght lēådēr. Bȕsįnēss Wēēk nåmēd hįm ås önē öf thē 25 möst įnflȕēntįål pēöplē įn ē-Bȕsįnēss. Cråįn’s Chįcågö Bȕsįnēss nåmēd hįm å mēmbēr öf “40 ȕndēr 40”, å sēlēct gröȕp öf yöȕng bȕsįnēss lēådērs įn thē Chįcågö årēå.Hē įs å Fēllöw öf thē Wörld Ēcönömįc Förȕm.

Cērtįfįcåtįöns


Facebook

Ås Fåcēböök Mårkētįng Pårtnēr Prögråm Sprįnklr įs cȕrrēntly cērtįfįēd by thē prögråm för įts spēcįåltįēs įn Åd Tēchnölögy, Cöntēnt Mårkētįng, ånd Cömmȕnįty Månågēmēnt.

Wē håvē bēēn rēcögnįzēd ånd įn thē föllöwįng įndȕstrįēs: Rētåįl, Gåmįng, CPG, Ēntērtåįnmēnt, Fįnåncįål Sērvįcēs, Gövērnmēnt ånd Pölįtįcs, Tēchnölögy, Tråvēl, ånd Tēlēcömmȕnįcåtįöns.

Fåcēböök_Mårkētįng_Pårtnērs_lögö


Twitter

Ås ån Öffįcįål Twįttēr Pårtnēr įn böth Ådvērtįsįng ånd Dåtå & Įnsįghts, Sprįnklr įs pårt öf ån ēlįtē sēt öf cömpånįēs rēcögnįzēd by Twįttēr för ēxcēptįönål prödȕcts ånd prövēn sȕccēss ön thē plåtförm.

Sprįnklr hås bēēn rēcögnįzēd för öȕr åbįlįty tö prövįdē scålåblē cåmpåįgn månågēmēnt, cöntēnt pȕblįshįng, ēngågēmēnt, ånd ånålytįcs įn thē įndȕstrįēs öf Mēdįå & Ēntērtåįnmēnt, Tēchnölögy, Fįnåncįål Sērvįcēs, Gåmįng, ånd mörē.

ÖffįcįålPårtnērtwįttēr


LinkedIn

Ås böth å cērtįfįēd LįnkēdĮn Ådvērtįsįng Pårtnēr ånd Cömpåny Pågē Pårtnēr, Sprįnklr hēlps clįēnts strēngthēn cȕstömēr rēlåtįönshįps, cåmpåįgn pērförmåncē, ånd cömpåny prēsēncē ön LįnkēdĮn.
LįnkēdĮn-Cērtįfįēd-Pårtnēr-Bådgē


Pinterest

Ås ån öffįcįål pårtnēr įn thē Pįntērēst Mårkētįng Pårtnērs prögråm, Sprįnklr įs å cērtįfįēd įn böth Pįntērēst’s Åds ånd Cöntēnt Mårkētįng sölȕtįöns. Thēsē ÅPĮs ållöw clįēnts tö månågē Böårds, Pįns, ånd Prömötēd Pįns, ånd åccēss röbȕst rēpörtįng įn önē ȕnįfįēd vįēw.

Wįth dįvērsē dēmögråphįcs ånd å ströng lįnk bētwēēn Pįntērēst ȕsērs ånd pȕrchåsįng bēhåvįör, Pįntērēst įs å grēåt chånnēl för bȕįldįng brånd åwårēnēss, hȕmånįzįng prödȕct sērvįcēs, drįvįng tråffįc tö å wēbsįtē, ånd ēvēn åįdįng įn-störē pȕrchåsēs.

ȕnnåmēd-2


YouTube

Sprįnklr įs cērtįfįēd by Yöȕtȕbē ås å Sērvįcē Prövįdēr ånd ån ÅPĮs Pårtnēr, ållöwįng ȕs tö įncörpöråtē YöȕTȕbē fȕnctįönålįty įntö thē Sprįnklr plåtförm.


Yahoo

Sprįnklr įs pårt öf thē Yåhöö Prēfērrēd Pårtnērs prögråm, å cömmȕnįty öf įnnövåtįvē ådvērtįsįng tēchnölögy prövįdērs whö årē cömmįttēd tö å hįgh ståndård öf sērvįcē ön Yåhöö Gēmįnį cåmpåįgns.

Yåhöö Gēmįnį hårnēssēs thē pöwērs öf böth sēårch ånd nåtįvē ådvērtįsįng įntö önē ȕnįfįēd sölȕtįön tö månågē ånd öptįmįzē cåmpåįgns įn önē plåcē.

YåhööCērtįfįēdPårtnēr_Bådgē_200px


Bitly

Bįtly Pårtnēr Cērtįfįcåtįön įs ån įndįcåtįön öf å dēēp tēchnįcål ånd bȕsįnēss pårtnērshįp bētwēēn Sprįnklr ånd Bįtly.

Öȕr pårtnērshįp ēnåblēs ēnhåncēd ånålytįcs ånd fȕnctįönålįty åcröss åll shårēd tēchnįcål cåpåbįlįtįēs ås wēll ås ån ēlēvåtēd lēvēl öf sȕppört för mȕtȕål cȕstömērs.

BįtlyCērtįfįēdPårtnēr_Bådgē_200px


Snapchat

Sprįnklr įs önē öf 9 Snåpchåt Åds Pårtnērs cönnēctįng ådvērtįsērs wįth thē Snåpchåt cömmȕnįty. Åvåįlåblē önly thröȕgh thē ÅPĮ, ådvērtįsērs cån nöw sērvē Snåp Åds thröȕghöȕt ȕsēr Störįēs ånd Störy Plåylįsts.

Sprįnklr įs cȕrrēntly thē önly Åds Pårtnēr öffērįng böth Snåp Åds ånd Snåp Åȕdįēncē Måtch. Crēåtē cȕstömįzēd åȕdįēncēs ȕsįng fįrst-pårty dåtå ånd bȕįld löökålįkē sēgmēnts tö rēåch ȕsērs båsēd ön thēįr åctįvįtįēs ånd bēhåvįörs wįth yöȕr brånd.

Snåpchåt_Pårtnērs_lögö


Frost & Sullivan

Fröst & Sȕllįvån rēcögnįzēd Sprįnklr wįth thē 2014 Nörth Åmērįcån Fröst & Sȕllįvån Åwård för Nēw Prödȕct Įnnövåtįön Lēådērshįp. Båsēd ön įts ånålysįs öf thē söcįål mēdįå mönįtörįng ånd ånålytįcs mårkēt, Sprįnklr įs å cömprēhēnsįvē söcįål rēlåtįönshįp plåtförm thåt įs mörē fȕlly-fēåtȕrēd thån cömpētįng söcįål mēdįå tööls, prövįdįng mörē cåpåbįlįtįēs, bēttēr įntēgråtįön sȕppört ånd cȕstömįzåblē pērförmåncē månågēmēnt.
Sprįnklr-Įnc.-Åwård-Lögö


Security

ÅĮCPÅ/SÖC įs thē möst wįdēly rēcögnįzēd åȕthörįtåtįvē gȕįdåncē thåt prövįdēs sērvįcē örgånįzåtįöns å ȕnįförm mēthöd för dįsclösįng įndēpēndēntly åssēssēd įnförmåtįön åböȕt thē dēsįgn ånd öpēråtįön öf įntērnål cöntröls rēlåtēd tö thēįr sērvįcēs.Sprįnklr hås sȕccēssfȕlly cömplētēd SÖC 1 (SSÅĒ 16) TYPĒ Į, SÖC 1 Typē ĮĮ ånd SÖC 2 Typē ĮĮ (SSÅĒ 16) ēxåmįnåtįöns.

Cömpånįēs whö cömplētē thēsē ēxåmįnåtįöns årē åblē tö dēmönstråtē å sȕbståntįålly hįghēr lēvēl öf åssȕråncē ånd öpēråtįönålly vįsįbįlįty thån thösē cömpånįēs whö dö nöt.

Thē cömplētįön öf thē SÖC 1 Typē Į ånd ĮĮ ånd SÖC 2 Typē ĮĮ ēxåmįnåtįön typįfįēs Sprįnklr’s cöntįnȕēd cömmįtmēnt tö crēåtē ånd måįntåįn thē möst strįngēnt cöntröls nēēdēd tö ēnsȕrē thē hįghēst qȕålįty ånd sēcȕrįty öf sērvįcēs prövįdēd tö thēįr cȕstömērs.

lögö-söc2


TrustRadius

Sprįnklr hås bēēn nåmēd Å Töp Råtēd Plåtförm įn TrȕstRådįȕs Bȕyēr’s Gȕįdē tö Ēntērprįsē Söcįål Mēdįå Månågēmēnt Söftwårē. Rånkįng Båsēd ön 400+ įn-dēpth rēvįēws ånd ȕsēr råtįngs.

2015_01-SMM_TöpRåtēdBådgē_Ēntērprįsē_172x200


Yelp

Ås Yēlp‘s įnåȕgȕrål låȕnch pårtnēr, Sprįnklr hås öffįcįål åccēss tö Yēlp rēvįēw ånålysįs, öffērįng bȕsįnēssēs įnsįghts ånd sēntįmēnt ånålysįs öf Yēlp rēvįēws, lįstįngs, ånd söcįål dåtå. Yēlp‘s cöntēnt įs rįch wįth cȕstömēr ēxpērįēncē įnsįghts, ånd Sprįnklr įs önē öf thē önly plåtförms wįth thē åbįlįty tö lēgålly åccēss thįs dåtå. Yēlp ånd Sprįnklr tögēthēr ēnåblē brånds tö gåįn hölįstįc vįēws öf įndįvįdȕål cȕstömērs, įn ördēr tö prövįdē ēvēn bēttēr ēxpērįēncēs.
yēlp


Línea

LĮNĒ įs önē öf thē möst pöpȕlår chånnēls įn Åsįå, spēcįfįcålly Thåįlånd, Įndönēsįå, Tåįwån ånd Jåpån. Tödåy, 218 mįllįön mönthly ȕsērs LĮNĒ tö cåll ånd mēssågē frįēnds, gåthēr nēws, måkē möbįlē påymēnts, plåy söcįål gåmēs, ånd strēåm mȕsįc. Wįth öȕr įntēgråtįön, Sprįnklr cån pȕblįsh cöntēnt tö thēįr ÅPĮ plåtförm, LĮNĒ Bȕsįnēss Cönnēct.


Forrester

Įn įts Åprįl 2017 rēpört, Thē Förrēstēr Wåvē™: Cöntēnt Mårkētįng Plåtförms, Q2 2017, Sprįnklr wås cįtēd ås å Lēådēr by Förrēstēr Rēsēårch, Įnc.

[The report evaluated nine vendors based on 37 criteria]. Åccördįng tö thē rēpört, “Sprįnklr [has dived] įntö thē CMP spåcē wįth brēåkåwåy tēchnölögy ånd vįsįön.”

FörrēstērQ2_Cērtįfįcåtįöns