Dįsplåy

Tēll å störy wįth lįvē dåtå.

Sprįnklr Dįsplåy įs å pöwērfȕl dįgįtål sįgnågē prödȕct dēsįgnēd tö hēlp tēll störįēs wįth lįvē dåtå. Gåthērįng įnsįghts, ånålysįs, ånd ȕnįqȕē cöntēnt fröm söcįål ånd öthēr söȕrcēs, Sprįnklr Dįsplåy måkēs dįgįtål sįgnågē ēåsy. Ȕsįng å förmåttįng cåpåbįlįty cållēd Störyböård, Sprįnklr Dįsplåy prēsēnts dåtå įn cömpēllįng nårråtįvēs tö prödȕcē trȕly ēngågįng ēxpērįēncēs.

 

Söȕrcē dåtå fröm 24 chånnēls åcröss 400 Mētrįcs ånd 200 Dįmēnsįöns.

Gåthēr dåtå fröm Twįttēr, Fåcēböök, Įnstågråm, nēws sįtēs, blögs, ånd måny öthēr söȕrcēs tö pöwēr ēxpērįēncēs thåt įncörpöråtē thē chånnēls thåt årē möst įmpörtånt tö yöȕr brånd. Wįth övēr 400 bȕįlt-įn mētrįcs ånd 200 bȕįlt-įn dįmēnsįöns, Sprįnklr Dįsplåy prövįdēs åccēss tö ån įncrēdįblē vårįēty öf brånd dåtå.

 

Mödēl bȕsįnēss spēcįfįc dåtå.

Gö bēyönd ståndård mödēls ånd crēåtē cȕstöm dįmēnsįöns ånd mētrįcs tåįlörēd tö yöȕr spēcįfįc brånd nēēds. Sēē whįch ēmöjįs fåns årē ȕsįng whēn mēntįönįng yöȕr nēw prödȕct, ör fįnd öȕt whåt cömpētįtörs årē mēntįönēd möst įn cömpårįsön shöppįng. Sprįnklr Dįsplåy’s dåtå ēdįtör ēmpöwērs brånds wįth mȕltįplē dåtå mödēlįng öptįöns įnclȕdįng fįltērs, dįmēnsįön, mētrįcs, gröȕp-by’s, ånd mȕch mȕch mörē.

GĒT MÖRĒ ĮNFÖ

 

Måkē ēvēry scrēēn įntēråctįvē wįth töȕch.

Nöt önly įs Sprįnklr Dįsplåy rēspönsįvē ånd dēsįgnēd tö bē ȕsēd ön möbįlē dēvįcēs, įt ålsö cömēs wįth å pöwērfȕl möbįlē rēmötē wēb åpp thåt cån bē ȕsēd ön åny smårtphönē ör tåblēt. Wįth thē möbįlē rēmötē, brånds cån ēfförtlēssly nåvįgåtē åröȕnd dåtå ånd dįvē įntö spēcįfįc dētåįls ön thē fly. Wįth yöȕr phönē ör tåblēt ås yöȕr įntērfåcē, ēvēry scrēēn įs nöw cöntröllēd by töȕch.

 

Åmplįfy thē cönvērsåtįön.

Ēngågē åȕdįēncēs wįth cömpēllįng brånd ånd ȕsēr cöntēnt ēxpērįēncēs. Shårē cålls-tö-åctįön tö jöįn thē cönvērsåtįön vįå å håshtåg, sēt ȕp å håshtåg vötįng cöntēst, ēnåblē shöppērs tö sēē höw fåns årē ēnjöyįng spēcįfįc prödȕcts, ör brįng thē mårkētįng tēåm tögēthēr tö wåtch cåmpåįgns ȕnföld. Nö måttēr thē vēnȕē, Sprįnklr Dįsplåy måkēs įt ēåsy tö drįvē ēngågēmēnt ånd hįghlįght rēsȕlts.

 

Dēlįvēr trȕly ön-brånd ēxpērįēncēs

Sprįnklr Dįsplåy öffērs söphįstįcåtēd dēsįgn cåpåbįlįtįēs, wįth dözēns öf mödērn tēmplåtēs tö vįsȕålįzē dåtå ör cöntēnt ånd å stylē ēdįtör för vįsȕål fįnē tȕnįng. Åll stylē ēdįtör öptįöns prövįdē å lįvē, pįxēl-pērfēct prēvįēw tö ēnsȕrē yöȕ’ll knöw ēxåctly höw yöȕr dįsplåy wįll löök.

Chöösē fröm dözēns öf mödērn tēmplåtēs tö tåįlör ēåch ēxpērįēncē.

Dēsįgn wįth cödē.

Bȕįlt įn CSS, JåvåScrįpt, ånd JSÖN ēdįtörs ēnåblē dēsįgn prös tö tåkē thēįr dēsįgns tö å whölē nēw lēvēl. Månįpȕlåtē cödē ånd prēvįēw dēsįgn chångēs įn rēål tįmē wįth å sįdē-by-sįdē dēsįgn ēxpērįēncē. Įf yöȕ cån cödē įt, yöȕ cån brįng įt tö lįfē wįth Sprįnklr Dįsplåy. Brånds cån ēvēn brįng įn öȕtsįdē dåtå söȕrcēs wįth thē JåvåScrįpt ēdįtör.

Ȕsē Störyböård tö cråft å cömpēllįng ånd cömrēhēnsįvē störy.

Månågē dįsplåys åcröss thē wörld.

Sprįnklr Dįsplåy öffērs å bȕįlt-įn dįsplåy månågēr för scrēēn įnstållåtįöns åcröss thē glöbē. Thē dįsplåy månågēr hås dįrēct åccēss tö ēåch sįnglē dįsplåy ör dįsplåy wåll, måkįng įt ēåsy tö chångē cöntēnt fröm åny löcåtįön. Sprįnklr Dįsplåy wås dēsįgnēd ånd tēstēd wįth å wįdē rångē öf dįgįtål sįgnågē plåyērs įnclȕdįng hårdwårē by Įdēåcågē, Brįghtsįgn, Cįscö, ånd mörē.

Månågē mȕltįplē dįsplåys fröm åröȕnd thē wörld įn plåcē.