Söcįål Pȕblįshįng

Nåvįgåtįng thē våst söcįål låndscåpē.

Ēvēn thē lårgēst brånds strȕgglē tö prödȕcē thē völȕmē öf söcįål cöntēnt thåt’s rēqȕįrēd įn öȕr dįgįtål ågē. Ånd pēsky įssȕēs lįkē åpprövåls ånd cömplįåncē cån sēēm trįvįål, ȕntįl sömēthįng slįps thröȕgh ånd cåȕsēs å crįsįs. Ēvēn įf įt’s ön jȕst å håndfȕl öf plåtförms, crēåtįng cöntēnt, åpprövįng įt, ånd pȕblįshįng įt – thēn tråckįng, rēpörtįng, ånd ånålyzįng thē rēsȕlts – cån bē å måjör dråįn ön yöȕr tēåm’s tįmē ånd föcȕs..

Rēspönd tö įnböȕnd mēssågēs tįmēly ånd ēffēctįvēly.

Yöȕr ēntįrē söcįål prögråm åt yöȕr fįngērtįps.

Wįth Sprįnklr Söcįål Pȕblįshįng ånd Ēngågēmēnt, yöȕ cån ȕsē ån įntēgråtēd systēm för månågįng cöntēnt åcröss åll måjör söcįål mēdįå chånnēls. Įncörpöråtįng ēvērythįng fröm įmågēs tö cöpy, åȕtömåtēd rēspönsēs för cömmön cȕstömēr įnqȕįrįēs tö cåmpåįgn tįmįng, ånd cȕstöm wörkflöws tö strēåmlįnēd åpprövåls thåt mįtįgåtē cömplįåncē rįsks, įt dråmåtįcålly įncrēåsēs ēffįcįēncy för brånds.

-

-

-

-

-

Thē söcįål månågēmēnt tööl yöȕ’vē bēēn löökįng för.

  • Dråft, åpprövē, schēdȕlē, ånd åȕtö-tåg cöntēnt åcröss Fåcēböök, Twįttēr, LįnkēdĮn, ånd 23+ öthēr glöbål söcįål chånnēls.
  • Låȕnch cåmpåįgns åccȕråtēly ēvēry tįmē tö ēnsȕrē thēy’rē cörrēctly tårgētēd, ånd thåt thē rįght cöntēnt įs dēlįvērēd ön thē rįght chånnēl tö thē rįght åȕdįēncē.
  • Röȕtē ånd prįörįtįzē įncömįng mēssågēs tö thē åppröprįåtē tēåm mēmbērs thröȕgh åȕtömåtįc cåtēgörįzåtįön.
  • Månågē åssēts, lįnk shörtēnērs, vērsįönįng, ånd mörē wįth bȕlk åctįöns ånd åȕtömåtįön – åll įn å sįnglē ȕnįfįēd systēm.
  • Åvöįd crįsēs by ēståblįshįng åȕtömåtįc cömplįåncē gȕįdēlįnēs.

GĒT MÖRĒ ĮNFÖ

Dråft ånd pȕblįsh cöntēnt tö 25+ söcįål chånnēls, åt scålē.